-->

Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.rozruch.com.pl

 

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

2.1. Konto - konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, uprawnień i funkcji w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;

2.2. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

2.3. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem www.rozruch.com.pl

2.4. Usługodawca - „Rozruch” Spółka jawna G. Ploch i J. Sromek pod adresem ul. Opawska 172, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057614, NIP: 6390014578, numer telefonu kontaktowego: +48 32 419-92-51, kontaktowy adres e-mail:zamowienie@rozruch.com.pl Użytkownik - osoba korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

2.5. Zamówienie zamówienie (oferta) na dostawę rzeczy lub świadczenie Usługi, składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu.

 

Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

 

3. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu obejmują:

3.1. umożliwienie rejestracji i dostępu do Konta;

3.2. umożliwienie składania Zamówień;

3.3. funkcja śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji;

3.4. zamówienie informacji handlowych, w tym dotyczących specjalnych ofert i promocji, wysyłanych na podany adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter)

3.5. umożliwienie składania reklamacji;

4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługi świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia na dostawę rzeczy lub Usługi odpłatnej wiąże się jednak z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie.

 

Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

 

5. W ramach korzystania z Serwisu niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:

5.1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu;

5.2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych, a także dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich;

5.3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem

 

6. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

7. Serwis jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).

 

Rejestracja i dostęp do Konta

 

8. Rejestracja Konta dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu po zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu.

9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji warunków Regulaminu przez Użytkownika, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Usługodawca przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na link aktywacyjny znajdujący się w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości.

10. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego login oraz utworzone hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika, Usługodawcy oraz osób trzecich.

11. Usługodawca nie posiada dostępu do haseł tworzonych przez Użytkownika. W ramach Serwisu udostępnia się możliwość odzyskania dostępu do Konta poprzez funkcję resetowania hasła dostępną w ramach funkcji „Zapomniałeś hasła?” zlokalizowanej w panelu logowania się do Serwisu.

12. Usługodawca nigdy nie kieruje do Użytkownika żadnej korespondencji zawierającej prośbę o podanie danych niezbędnych w celu zalogowania się na Konto, a w szczególności hasła. W wypadku otrzymania tego rodzaju korespondencji przez Użytkownika zaleca się niezwłoczne powiadamianie o tym fakcie Usługodawcy w celu podjęcia odpowiednich środków zaradczych.

13. W ramach Konta umożliwia się Użytkownikowi korzystanie z aktualnie dostępnych funkcji Konta na warunkach określonych w Regulaminie, a w szczególności:

13.1. śledzenie statusu Zamówienia

13.2. przeglądanie historii Zamówień

13.3. przechowywanie danych podanych przez Użytkownika

13.4. edycja danych Użytkownika.

 

Składanie i realizacja Zamówień

 

14. Zamówienia w ramach Serwisu można składać zarówno w ramach utworzonego Konta, jak również bez dokonania rejestracji danych w ramach Konta.

15. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik winien procedować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w ramach Serwisu.

16. Zamówienia są realizowane w obszarze dostaw określonym przez Usługodawcę. Dostawa Zamówienia realizowana będzie w terminie dostawy podanym dla danego Zamówienia. W wypadku niemożności realizacji Zamówienia dla podanego adresu lub w podanym terminie Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony.

17. Złożenie Zamówienia na rzeczy wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie. Zapłata może być zrealizowana za pomocą jednej z opcji płatności udostępnionej w ramach Serwisu dla danego Zamówienia.

18. W zależności od wybranego sposobu płatności przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu zapłaty, a w wypadku płatności za pobraniem, po potwierdzeniu przez Użytkownika, że składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Usługodawca powiadamia Użytkownika wiadomością wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

19. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

20. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji i anulowania Zamówienia w następujących wypadkach:

20.1. gdy z właściwego rejestru nie będzie wynikać upoważnienie Użytkownika do złożenia Zamówienia w imieniu wyżej wymienionych podmiotów, a Użytkownik nie potwierdzi udzielonego mu upoważnienia do złożenia Zamówienia.

20.2. w wypadku Zamówienia płatnego za pobraniem - gdy wartość Zamówienia przekroczy kwotę akceptowaną do pobrania przez danego przewoźnika/spedytora,

20.3. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy przedmiot Zamówienia nie jest dostępny na rynku lub jego dostawa w rozsądnym terminie nie będzie możliwa,

20.4. płatność dokonana przez Użytkownika została odrzucona, a Użytkownik po zawiadomieniu o tym fakcie nie dokonał zmiany warunków płatności Zamówienia.

21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika.

22. Użytkownik może w ramach złożonego Zamówienia otrzymać fakturę VAT dla danego Zamówienia. W celu otrzymania faktury Użytkownik powinien podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

Usługa Newsletter

 

23. Użytkownik może w ramach Serwisu zamówić Usługę Newslettera, które realizowane jest poprzez podanie przez Użytkownika właściwego adresu e-mail.

24. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Usługę Newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

25. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być odwołana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie za pośrednictwem danych kontaktowych Usługodawcy podanych w Regulaminie. W takim wypadku zamówienie na Usługę Newslettera zostaje anulowane z chwilą otrzymania powyższego oświadczenia przez Usługodawcę.

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 

26. Umowa o świadczenie Usług związanych z utworzonym Kontem zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie Usług w ramach danego złożonego Zamówienia zostaje zawarta z chwilą powiadomienia Użytkownika o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

27. Użytkownik może zrezygnować z Usług związanych z utworzonym Kontem w każdym czasie. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usług przez jakikolwiek okres.

28. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia przez Użytkownika kosztów określonych w punkcie poniżej.

29. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

30. Usługodawca poinformuje Użytkownika przed zawarciem umowy o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

31. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującym prawem bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

31.1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

31.1.1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

31.1.2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

31.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

32. W celu wykonania uprawnienia o odstąpieniu od umowy Użytkownik winien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/82771 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

33. Użytkownik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy/odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy podanych w Regulaminie, wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną (z wyłączeniem oświadczenia złożonego ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej) na adres poczty elektronicznej zwrot@rozruch.com.pl

34. Zwrot rzeczy winien nastąpić na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

35. Informuje się Użytkownika, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w szczególności w odniesieniu do umowy:

35.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

35.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

36. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy podanych w Regulaminie, poprzez wysłanie pisma listownie lub pocztą elektroniczną (z wyłączeniem oświadczenia złożonego ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej) na adres poczty elektronicznej reklamacja@rozruch.com.pl

37. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

38. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania z wykorzystaniem podanych przez Użytkownika danych kontaktowych.

39. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć rzeczy bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 

40. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:

40.1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

40.2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

41. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

42. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http: //www.uokik.gov.pl.

 

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

43. Usługodawca dokłada starań w celu poszanowania prywatności każdej osoby odwiedzającej Serwis. Szczegółowe założenia wdrożonej przez Usługodawcę polityki prywatności dostępne są w zakładce Polityka Prywatności.

44. Zasady przetwarzania zbieranych danych osobowych opisane zostały w zakładce „Informacja o zbieranych danych osobowych”.

 

Zmiana Regulaminu

 

45. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, którymi są:

45.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;

45.2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,

45.3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu,

45.4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;

45.5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;

45.6. przekształcenie formy prawnej działalności Usługodawcy, zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie innych danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie.

46. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.

47. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie oraz poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta.

48. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu w sposób opisany w punkcie powyżej.

 

Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 

49. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej na odległość w ramach Serwisu.

50. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w ramach Serwisu, a na żądanie Użytkownika w wersji elektronicznej, w formacie PDF, w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania, odtwarzania i utrwalenia treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

51. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.

52. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:

52.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

52.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

 

53. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawieranej na odległość, a w szczególności świadczonych Usług oraz złożonych Zamówień, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Usługodawcy, za wyjątkiem sporów z udziałem Użytkowników posiadających status konsumenta, które rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwości ogólnej.